MÁČE, Jan and David ZEMAN. Úspory z rozsahu a jejich dopad na ekonomickou geografii (Economies of scale and their impact on economic geography). první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. p. 172-178. ISBN 978-80-7435-367-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úspory z rozsahu a jejich dopad na ekonomickou geografii
Name (in English) Economies of scale and their impact on economic geography
Authors MÁČE, Jan and David ZEMAN.
Edition první. Hradec Králové, p. 172-178, 7 pp. 2014.
Publisher Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Hospitality Management in Prague
ISBN 978-80-7435-367-3
Keywords (in Czech) mezinárodní obchod, ekonomická geografie, urbanizace, monopolistická konkurence
Keywords in English International trade, economic geografy, urbanization, monopolistic competition
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Máče, Ph.D., učo 4143. Changed: 13/2/2014 08:57.
Abstract
Jedním z témat současné ekonomické teorie je vliv úspor z rozsahu na reálnou ekonomiku. Americký ekonom Paul Krugman se ve svém díle zaměřil na analýzu příčin vzniku urbanizace, kde vycházel z teorie nedokonalé konkurence. V oblasti mezinárodního obchodu vypracoval teorii dopadu koncentrace produkce na relativní dopravní náklady. Obě oblasti svého vědeckého zájmu přitom dokázal synteticky propojit ve funkční celek.
Abstract (in English)
One of the topics of current economic theory is the effect of economies of scale on the real economy. American economist Paul Krugman in his work focused on analyzing the causes of urbanization, based on the theory of imperfect competition. In the field of international trade, he developed a theory on the impact of the concentration of production on relative transport costs. Through his work, Krugman managed to link both his areas of scientific interest.
PrintDisplayed: 17/10/2021 23:41