EK003 Business Economics

Institute of Hospitality Management in Prague
winter 2020
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Ivo Straka, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Ivo Straka, CSc. (seminar tutor)
Ing. Helena Štěpánová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Martin Petříček, Ph.D.
Katedra ekonomie a ekonomiky - Institute of Hospitality Management in Prague
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s rozhodujícími kategoriemi podnikové ekonomiky, které umožnují pochopit postavení podniku v hospodářském a sociálním systému společnosti. Návazným cílem je naučit studenty pracovat s metodami užívanými v podnikové praxi jak při analýze vývoje podniku, tak i při propočtech efektivnosti jednotlivých podnikových činností, které jsou základem pro kvalifikované manažerské rozhodování.
Learning outcomes (in Czech)
Znalosti:
Student předmětu získá základní přehled o fungování ekonomických principů v podniku v rámci konkurenčního prostředí od vzniku podniku až po jeho zánik.

Schopnosti:
Student by měl být schopen po absolvování předmětu samostatně se orientovat v základních termínech fungování podniku a zhodnotit finanční situaci podniku, včetně schopnosti navrhnout případné kroky vedoucí k zlepšení této situace.

Dovednosti:
Absolvování předmětu přispívá ke schopnosti studenta orientovat se v tržním prostředí z pohledu podniku a podnikání a řešit základní problémy ekonomiky podniku. Tato dovednost je klíčová při uplatnění absolventa vysoké školy na manažerských a analytických pozicích firem.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pojetí podnikání a podniku, cíle podniku.
 • 2. Klasifikace podniků podle jejich právní formy, předmětu činnosti a velikosti.
 • 3. Založení podniku, majetková a kapitálová výstavba podniku.
 • 4. Životní cyklus podniku.
 • 5. Organizace podniku a podnikové řízení.
 • 6. Nákupní, výrobní a prodejní činnost podniku.
 • 7. Personální práce, náklady na zaměstnance a odměňování.
 • 8. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek.
 • 9. Finanční hospodaření podniku.
 • 10. Investiční činnost v podniku.
 • 11. Krizové řízení podniku.
 • 12. Specifika podniků v hotelnictví, gastronomii a v cestovním ruchu – Aktuální trendy v oblasti podnikové ekonomiky
 • 13. Procesy koncentrace a integrace podnikové sféry v ČR a ve světě.
Literature
  required literature
 • • PETŘÍČEK, Martin a kol. Hospodaření podniku v sektoru služeb. 1. vydání. Praha: Extrasystem, 2019. 312 s. Ediční řada Ekonomie a marketing. ISBN 978-80-87570-42-5.
 • SYNEK, M and E KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
  recommended literature
 • KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ and Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Dotisk prvního vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2008. 216 pp. ISBN 978-80-251-1605-0. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, na ně navazující cvičení, která jsou zaměřena na praktické příklady z jednotlivých oblastí podnikové ekonomiky. V rámci cvičení má každý student krátké seminární vystoupení.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet se skládá z řešení projektu na vybrané téma a závěrečného písemného testu.
Po získání zápočtu následuje ústní zkouška.
Studenti kombinované formy vypracují seminární práci (přesné požadavky jsou v prezentacích ve studijních materiálech). Seminární práce má přispět k prohloubení znalostí studenta ve zvoleném tématu, k jeho schopnosti formulovat účelový projekt a pracovat s literaturou a dalšími zdroji. Rozsah seminární práce stanoví příslušný pedagog (cca 10 stran). Práce bude odevzdána před ukončením kurzu a její úroveň bude ohodnocena dle stupnice ECTS. Bez uznané seminární práce student nemůže absolvovat zkoušku.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 6/6/6.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, winter 2011, Summer 2012, winter 2012, Summer 2013, winter 2013, Summer 2014, winter 2014, summer 2015, winter 2015, summer 2016, winter 2016, summer 2017, winter 2017, summer 2018, winter 2018, summer 2019, winter 2019, summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsh.cz/course/vsh/winter2020/EK003