CR204 Fundamentals of Destination Management

Institute of Hospitality Management in Prague
summer 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra cestovního ruchu - Institute of Hospitality Management in Prague
Prerequisites (in Czech)
Výuka předmětu navazuje na znalosti předmětu Základy cestovního ruchu a Základy veřejné správy.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cíl předmětu: Cílem předmětu je teoretické osvojení principů řízení cestovního ruchu v destinaci doplněné praktickými příklady z ČR a zahraničí. V rámci cvičení probíhají odborné diskuse na aktuální témata v sektoru cestovního ruchu a řízení destinací cestovního ruchu v českém i mezinárodním prostředí.
Learning outcomes (in Czech)
Znalosti: Student v předmětu Základy destinačního managementu získá znalosti o elementárních charakteristikách destinace cestovního ruchu jak z obecného pohledu, tak z pohledu České republiky, řízení cestovního ruchu v destinacích. Schopnosti: Student je schopen aplikovat získané teoretické poznatky na středním stupni řízení destinace cestovního ruchu v podmínkách České republiky. Dovednosti: Student je na základě získaných znalostí schopen porozumět systému řízení destinace cestovního ruchu. Je schopen evaluace daného stavu a jeho vývoje.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do destinačního managementu – definice destinace, typy destinace, životní cyklus destinace podle Butlera. 2. Hlavní úkoly destinačního managementu a systém destinačního managementu – základní prvky destinačního managementu a jejich charakteristika. 3. Rámcová struktura organizace destinačního managementu v obecné rovině doplněná konkrétními příklady v mezinárodním kontextu. 4. Organizace destinačního managementu (DMO) – základní charakteristika na státní, regionální a místní úrovni, příklady v ČR. 5. Přínosy existence DMO v regionu, financování DMO. 6. Základní činnosti DMO – analýzy, produkt destinace CR, strategie destinace, stanovení cílů, marketingové plány, evaluace, partnerství. 7. Další příklady řízení destinace – alternace k DMO – klastr, síťování, atd. 8. Trendy CR z hlediska destinací a úloha mezinárodních organizací z pohledu destinace. 9. Vývoj konkrétních regionů dle UNWTO do roku 2020. 10. Charakteristika globální a mezinárodní destinace. 11. Praktické příklady řízení destinace z České republiky a ze zahraničí. 12. Legislativní úprava řízení cestovního ruchu v ČR a v zahraničí. 13. Problémy při řízení cestovního ruchu v ČR.
Literature
  required literature
 • NEJDL, K. Management destinace cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola hotelová, 2010. 153 s. ISBN 978-80-87411- 08-7.
 • PETŘÍČKOVÁ, L., STUDNIČKA, P., VRCHOTOVÁ, M. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2. vyd. Praha: CzechTourism, 2012. 125 s. ISBN 978-80-87560-01-3.
 • PALATKOVÁ, M. Marketingový management destinací. první. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-749-2.
  recommended literature
 • HOLEŠINSKÁ, A. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 s. ISBN 978-80-210-5847-7.
  not specified
 • Studijní oprora: JAKUBÍKOVÁ, D. Základy destinačního managementu. Praha: VŠH, 2015. Dostupné v IS VŠH.
Teaching methods (in Czech)
Teoretická příprava na základě přednášek a studia povinné a doporučené literatury. Dikuse v rámci cvičení. Příprava projektu dle zadání - praktická aplikace teroretických znalostí. Prezentace a diskuse ke zpracovanému projektu,
Assessment methods (in Czech)
Studenti zpracují závěrečný projekt a budou ho prezentovat.Bodové hodnocení je max. 60 bodů, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 37 bodů. Písemný test - skládá se z 30 otázek hodnocených 40 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 24 bodů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 6h v KS.

 • Enrolment Statistics (summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.vsh.cz/course/vsh/summer2019/CR204